За подготовку учащихся ко II этапу Всеукраинских ученических олимпиад наградить Грамотами управления образования Симферопольского городского совета следующих учителей: - украинского языка и литературы: 1. Алиеву Наталью Бадалиевну, ОШ №23, 2. Андросову Татьяну Владимировну, УВК «Школа-лицей» №3,...

Программки педагогов

Программа является тестирующей, контролирующей и содержит вопросы по некоторым темам предмета "Инфор...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="http://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="http://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г.Симферополя Rambler's Top100

У прикріпленому файлі планування:

Календарне планування з української мови(з рос.мовою навч.) 8 клас ( І семестр)

Календарне планування з української мови(з рос.мовою навч.) 8 клас ( ІІ семестр)

Календарне планування з української літератури(з рос.мовою навч.) 8 клас ( І семестр)

Календарне планування з української літератури(з рос.мовою навч.) 8 клас ( ІІ семестр)

7 клас
українська мова

105 год., 3 год. на тиждень

Укладено на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5 – 12 класи/ Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук та ін. за ред. Л.В.Скуратівського. – К., 2005

Автори підручника:С.Я.Єрмоленко,В.Т.Сичова

Рідна мова: Підр. для 7-го кл.-К.:Грамота,2007.-296с.:іл.

7 клас
українська література
70 год., 2 год. на тиждень

Укладено на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання „Укр. літ. 5-12 кл. за ред. Р.Мовчан-Київ.;Ірпінь,2005”
Автор підручника: О.М.Авраменко
Підруч. для 7–го кл.-К.:Грамота,2007.-296 с.: іл.

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури в 6 класі
м. Сімферополь
АР Крим
на 2011/2012 навчальний рік

Планування складене відповідно до програми
українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.
Київ, «Ірпінь» – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 3 години

Планування складене відповідно до програми
українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Київ, «Ірпінь» – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина Вікторівна

1 Краса і багатство української мови.
2 РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові.
3 РЗМ № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання.

4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення.
5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.
6 Складне речення. Пряма мова.
7 Структура тексту. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті.
8 Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.
9 РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки. Навчальне читання мовчки.
10 РЗМ № 4. Навчальний письмовий докладний переказ тексту-роздуму.

11 Контрольна робота № 1 (диктант). Контрольне аудіювання.
12 Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені слова.
13 Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів.
14 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова, неологізми.
15 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів.
16 РЗМ № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення.
17 РЗМ № 6. Навчальний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

18 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.
19 Стилістична роль діалектизмів професійних слів, просторічних слів і жаргонізмів.
20 Офіційно-ділова лексика.
21 РЗМ № 7. Ділові папери. План роботи.
22 РЗМ № 8. Ділові папери. Оголошення.
23 Контрольна робота № 2 (тестування).

24 Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору.
25 Творення нових слів. Тренувальні вправи.
26 Поняття про словотвірний словник. Творення поетичних неологізмів.
27 РЗМ № 9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
28 Зміни приголосних при творенні слів із суфіксами –ИН- від прикметників на –СЬК-, -ЦЬК-; буквосполученням –ЧН-, -ЩН-.
29 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами – СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- та іменників із суфіксами –СТВ-, -ЦТВ-, -ЗТВ-.
30 РЗМ № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень.
31 РЗМ № 11. навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень.

32 Складні слова. Сполучні О, Е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс.
33 Творення і правопис складноскорочених слів.
34 Написання слів з ПІВ-, словотворчий аналіз самостійних частин мови.
35 Контрольна робота № 3 (тестування). Контрольне читання мовчки.
36 Загальна характеристика частин мови.
37 Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
38 Іменники – назви істот і неістот. Іменники загальні і власні.
39 Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ.
40 РЗМ № 12. Контрольний усний переказ тексту з елементами опису природи.
41 РЗМ № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту з елементами опису природи.

42 Рід іменників. Іменники спільного роду.
43 Число іменників. Іменники однини чи множини.
44 Відмінки іменників їх значення.
45 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
46 РЗМ № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень
47 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників.
48 Контрольна робота № 4. Тестові завдання.
49 Відмінювання іменників першої відміни.
50 Відмінювання іменників другої відміни.
51 Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.
52 Правопис іменників першої та другої відмін у кличному відмінку.
53 Відмінювання іменників третьої та четвертої відміни.
54 РЗМ № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизації. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання.
55 РЗМ № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною.
56 РЗМ № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною.

57 Букви Е, И, І в суфіксах – ЕЧОК-, -ЄЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІН-, -ИН-, -ИВ-, -ЕВ-.
58 Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
59 НЕ з іменниками.
60 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
61 Контрольна робота № 5. Контрольний диктант.
62 Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
63 Групи прикметників за значенням.
64 Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми.
65 РЗМ № 18. Навчальний письмовий переказ тексту з творчим завданням.
66 Ступені порівняння якісних прикметників їх творення.
67 Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.
68 Прикметники м’якої і твердої групи. Відмінювання прикметників.
69 Творення прикметників. Морфологічний розбір прикметників.
70 Контрольна робота № 6. Тестування. Контрольне аудіювання.
71 Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп.
72 Написання прикметникових суфіксів.
73 Букви Е, О, И у прикметникових суфіксах.
74 РЗМ № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему.
75 Написання НЕ з прикметниками.
76 Написання одної і двох букв Н у прикметниках.
77 Написання складних прикметників разом і через дефіс.
78 Написання прізвищ прикметникової форми.
79 Контрольна робота № 7. Диктант. Контрольне читання мовчки.
80 Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
81 Числівники кількісні і порядкові.
82 РЗМ № 20. Письмовий твір-роздум про вчинки люде на основі власних спостережень і вражень.
83 Числівники прості, складні і складені.
84 Відмінювання кількісних числівників.
85 Буква м’який знак у числівниках. Уживання кількісних числівників у іменниках.
86 Відмінювання порядкових числівників. Написання порядкових числівників.
87 РЗМ № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.
88 Творення числівників. Морфологічний розбір числівника.
89 Контрольна робота № 8. Тестування.
90 Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
91 Розряди займенників за значенням.
92 Особові займенники і їх відмінювання. Зворотний займенник СЕБЕ.
93 РЗМ № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
94 Відносні й питальні займенники їх відмінювання.
95 Заперечні й неозначені займенники. Їх відмінювання.
96 Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників.
97 РЗМ № 23. Складання й розігрування діалогів.
98 Присвійні, вказівні й означальні займенники.
99 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників.
100 Контрольна робота № 9. Тестування.
101 РЗМ № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого.
102 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології.
103 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії.
104 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії.
105 Підбиття підсумків за рік.

Вступ
1 Вступ. Письменник – особливо обдарована людина. Книжка в житті людей. Як писалися книги в Київській Русі
2 Календарно-обрядові пісні, їх різновиди. Веснянки. ( «Ой весна, весна-днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець»)
3 Пісні літнього календарного циклу. «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору», «Заплету віночок», «Ой вінку, мій вінку», «Купайло, купайло», «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька»
4 Пісні зимового циклу: « Ой хто ,хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка»
5 Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»
6 Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П.Чубинського, М.Вербицького
7 Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О.Кониського, «На долині туман» В.Діденка
8 Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха, «Гей видно село» Л.Лепкого
9 РМ 1.Письмова творча робота про роль і місце пісні в житті українців
10 М Вороний «Євшан-зілля»
11 Т.Г.Шевченко «Тарасова ніч»
12 Т.Г.Шевченко «Думка» ( «Тече вода в синє море…»), «Іван Підкова». Патріотичні мотиви творів поета
13 Контрольна робота 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України»
Я і світ
14 Позакласне читання 1.Б.Комар «Диваки»
15 Леся Українка«Мрії» ,«Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»
16 В.Винниченко «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька
17 В.Винниченко «Федько-халамидник». Федько як особистість
18 С.Черкасенко «Маленький горбань».Твір про красу і незахищеність людської душі
19 РМ 2. Усне складання плану образу Павлика як душевно красивого і щедрого хлопчика
20 С Чернілевський «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички…»
21 О.Довженко «Зачарована Десна». Великий і чарівний світ дитинства у творі
22 О.Довженко«Зачарована Десна».Опис вражень малого Сашка
23 Контрольний класний твір 1.
24 Позакласне читання 2. М.Вовчок Дев’ять братів і десята сестра Галя»
25 Л.Костенко Коротка розповідь про письменницю. «Кольорові миші» «Пісенька про космічного гостя», «Дощ полив»
26 Є.Гуцало «Олень Август». Ідея неординарного власного погляду на світ
27 І.Жиленко «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»
28 І. Калинець «Дивосвіт» ( «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»)
29 І. Калинець «Писанки», «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»
30 Емма Андієвська «Казка про яян» Прихований повчальний зміст твору. Я і зовнішній світ. Я та інші люди
31 Контрольна робота2. «Я і світ»
32 Література рідного краю 1
Пригоди і романтика
33 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Захоплюючий пригодницький сюжет твору
34 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Мрія і дійсність у творі
35 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Смішне, комічне, романтичне у творі
36 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки».Поведінка героїв твору, їх вчинки
37 Виразне читання найцікавіших епізодів твору В.Нестайка « Тореадори з Васюківки».
38 Позакласне читання 3. В.Нестайко «Незнайомець з тринадцятої квартири»
39 В.Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»
40 В.Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства – старт у майбутнє доросле життя
41 В.Близнець. «Звук павутинки». Світ, у якому живе Льонька
42 В.Близнець. «Звук павутинки». Значення у творі образу вченого Адама
43 В.Близнець. «Звук павутинки».Образ допитливого
44 В.Близнець. «Звук павутинки». Дивовижність і краса світу (образи звуку павутинки, Ніни, кораблика)
45 Контрольний класний твір 2.
46 Позакласне читання 4. В Близнець «Женя і Синько»
47 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті
48 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість хлопчиків
49 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Роздуми про уяву, фантазію у житті сучасної людини
50 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Усвідомлення значення романтики в житті людини
51 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Характеристика образів Сергія і Митька
52 Контрольна робота 3. «Пригоди і романтика»
Гумористичні твори
54 Велика роль гумору в житті українців. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Л.Глібов «Жаба і Віл»
55 Л.Глібов «Щука», «Муха і Бджола»
56 Виразне читання байки Л.Глібова
57 РМ3. Творча робота. Усне складання власної байки
58 С.Руданський «Пан та Іван в дорозі»
59 С.Руданський «Козак і король», «Запорожці у короля»
60 РМ 4. Письмовий твір-роздум
61 С.Васильченко Свекор»
62 С.Васильченко «Басурмен». Доброзичливий гумор у творі
63 С.Олійник «Ля-ля-ля»
64 С.Олійник «Чудо в черевику»
65 П.Глазовий «Тарас Бульба в Києві»
66 П.Глазовий «Найважча роль» «Заморські гості»
67 Контрольна робота 4. «Гумористичні твори»
68 Література рідного краю
69 Література рідного краю

В прикріпленому файлі:

Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
(105 год.; 3 год. на тиждень)
І семестр
ІІ семестр

Контроль за виконанням програми з української мови в І та ІІ семестрі (5 клас)

Календарно-тематичне планування з української літератури для 5 класу
(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)
І семестр
ІІ семестр

Контроль за виконанням програми з української літератури за І та ІІ семестр (5 клас)

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури в 6 класі

м. Сімферополь
АР Крим
на 2011/2012 навчальний рік

Планування складене відповідно до програми
українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання.
Букрек – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 3 години

Планування складене відповідно до програми
українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.
Букрек – 2005 р

Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина Вікторівна

1. Краса і багатство української мови.
2. РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Засоби спілкування. Умови успішного спілкування.
3. Повторення. Синтаксис і пунктуація.
4. РЗМ № 2. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.
5. Повторення. Фонетика і орфографія.
6. РЗМ № 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення.
7. Контрольний диктант.
8. Аналіз контрольної роботи.
9. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика.
10. Іменник, як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
11. Іменники – назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
12. Рід іменників.
13. РЗМ № 4. Повторення вивченого про текст, його будову.
14. Число іменників.
15. Відмінки іменників.
16. Відміни іменників.
17. Контрольна робота № 1 (тестування).
18. РЗМ № 5. Докладний усний переказ тексту.
19. Іменники першої відміни.
20. Відмінювання іменників другої відміни.
21. Відмінювання іменників другої відміни.
22. РЗМ № 6. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення.
23. Відмінювання іменників третьої відміни.
24. Відмінювання іменників четвертої відміни.
25. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множені.
26. Незмінювані іменники.
27. РЗМ № 7. Твір-опис інтер’єру.
28. Способи творення іменників.
29. Написання НЕ з іменниками.
30. Букви Е И І в суфіксах –ЕЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІНН-, -ЕНН-, -ИВ-, -ЕВ-.
31. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
32. Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник.
33. Контрольна робота № 2 (тестування). Контрольне читання мовчки.
34. РЗМ № 8. Опис інтер’єру за картиною.
35. Аналіз контрольної роботи.
36. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
37. Якісні відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників.
38. Ступені порівняння якісних прикметників.
39. РЗМ № 9. Опис природи. Усний переказ тексту з елементами опису природи.
40. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників.
41. Способи творення прикметників.
42. РЗМ № 10. Твір-опис природи на основі особистих вражень.
43. РЗМ № 11. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.

44. Написання найуживаніших суфіксів прикметників.
45. Одна і дві букви Н у прикметниках.
46. НЕ з прикметниками.
47. Написання складних прикметників.
48. Написання прізвищ прикметникової форми.
49. Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого.
50. Про прикметник.
51. Контрольна робота № 3 (тестування).
52. РЗМ № 12. Усний докладний переказ тексту з описом природи.
53. Контрольний докладний переказ тексту з описом природи.
54. РЗМ № 13. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.

55. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники ( цілі, дробові, збірні) та порядкові.
56. Збірні числівники, числівники складні, прості і складені.
57. РЗМ № 14. Повідомлення на лінгвістичну тему.
58. Вживання числівників з іменниками.
59. Відмінювання кількісних числівників.
60. Буква м’який знак на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.
61. Відмінювання збірних дробових і неозначено-кількісних числівників.
62. РЗМ № 15. Відгук на літературний твір.
63. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників що закінчуються на –СОТИЙ, -ТИСЯЧНИЙ, -МІЛЬЙОННИЙ, -МІЛЬЯРДНИЙ.
64. РЗМ № 16. Вживання числівників на позначення часу і дат.
65. Розбір числівника як частини мови.
66. Контрольна робота № 4 (тестування). Контрольне аудіювання.
67. РЗМ № 17. Аналіз контрольної роботи.
68. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням.
69. Особові та зворотний займенники. Буква Н в особових займенниках.
70. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.
71. РЗМ № 18. Допис у газету інформаційного характеру.
72. Неозначені та заперечні займенники. Їх утворювання і відмінювання.
73. Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних займенниках.
74. Присвійні, вказівні, означальні займенники.
75. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.
76. Контрольна робота № 5 (тестування).
77. Дієслово як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
78. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).
79. Неозначена форма дієслова.
80. НЕ з дієсловами.
81. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру.
82. Види дієслів.
83. РЗМ № 19. Аналіз контрольного переказу.
84. Перехідні і неперехідні дієслова.
85. Часи дієслів. Минулий час.
86. Теперішній час.
87. Майбутній час.
88. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом.
89. РЗМ № 20. Аналіз контрольного твору.
90. РЗМ № 21. Переклад тексту з російської українсько. Мовою з елементами опису.
91. Дієслова першої і другої дієвідміни. Букви Е та И в особових закінченнях дієслів.
92. Дієслова першої і другої дієвідміни. Тренувальні вправи.
93. Контрольний диктант.
94. Способи дієслів. Дійсній спосіб.
95. Умовний спосіб дієслів.
96. Наказовий спосіб дієслів.
97. Безособові дієслова.
98. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.
99. Контрольна робота № 6.
100. РЗМ № 22. Аналіз контрольної роботи.

101. Тренувальні вправи на орфограми, вивчені протягом року.
102. РЗМ № 23. Усний твір-роздум.
103. РЗМ № 24. Переклад тексту з російської українською мовою.
104. Узагальнення й систематизація вивченого.

№п/п Дата Тема уроку

1 Календарно-обрядові пісні весняного циклу.Веснянка”Весняночка-панчночка”
2 Календарно-обрядові пісні літнього циклу.”Пісенька житнього віночка”.
3 Календарно-обрядові пісні зимового циклу.”Ой хто,хто Миколая любить”,”Добрий вечір тобі,пане господарю!”,”Щедрик,щедрик,щедрівочка”
4 Виразне читання віршів напам”ять
5 П.Чубинський,М.Вербицький”Ще не вмерла України і слава ,і воля... ”
6 Б.Лепкий ”Журавлі” (”Видиш,брате мій...”)
7 Крокує осінь золота...Виразне читання пісні Б.Лепкого ”Журавлі”
8 А.Чайковський.”В Острозькій школі” (з роману ”Сагайдачний”)
9 Контрольна робота № 1.
10 М.Вінграновський. ”Грім”,”Що робить сонце уночі”
11 РЗМ №1.Усний твір-опис картини ”Біля яблуні” Т.Бойчук
12 М.Вінграновський. ”Гусенятко”
13 ПЧ №1.
14 М.Вінграновський. ”Первінка”
15 Л.Глібов.”Вовк і кіт”,”Щука”
16 Виразне читання байок Л.Глібова напам’ять
17 Л.Глібов. Акровірші ”Хто вона?”,”Що за птиця?”.Вірш”Журба”
18 РЗМ №2.Письмовий твір на тему ”Мій улюблений герой байок Глібова”
19 С.Руданський. Співомовки.”Вовки”
20 С.Руданський.”Козак і король”,”Запорожці у короля”
21 С.Руданський.”Окуляри”
22 Я.Щоголів.”Листопад”
23 Виразне читання напам’ять поезії Я.Щоголіва ”Листопад”
24 ПЧ №2.
25 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”
26 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”
27 С.Черкасенко. ”Маленький горбань”.Краса зовнішня і внутрішня, душевна
28 ККТ №1.
29 М.Вороний.”Євшан-зілля”
30 М.Вороний.”Євшан-зілля”.Роздуми про сучасність
31 Б.-І.Антонич.”Різдво”,”Коляда”
32 Контрольна робота № 2.
33 О.Олесь.”Печенізька облога Києва”
34 О.Олесь.”Метелиця чи дівчина”
35 Дніпрова Чайка.”Морське серце” ,”Дівчина-чайка”
36 Дніпрова Чайка.Поезії в прозі.Особливості жанру
37 М.Рильський.”Пісні”
38 М.Рильський.”Поради”,”Ознаки весни”
39 М.Рильський. Поезії
40 РЗМ №3.Опис природи у віршах М.Рильського
41 Контрольна робота № 3.
42 В.Кава.”Пиріжок з калиною”
43 В.Кава.”Пиріжок з калиною”
44 РЗМ № 7.Письмовий відгук на прочитаний твір.
45 Остап Вишня.”Перший диктант”
46 Остап Вишня.”Як ми колись учились”
47 Остап Вишня.Засоби зображення комічного
48 В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”
49 В.Нестайко.”Тореадори зВасюківки”
50 В.Нестайко.”Тореадори з Васюківки”.Поняття про повість
51 В.Нестайко.”Тореадори з васюківки”(інші,позапрограмні розділи)
52 РЗМ № 8.Письмовий відгук на повість В.Нестайка.”Тореадори з Васюківки”
53 ПЧ №3.
54 І.Калинець .”Писанки”
55 ”Поетична вітальня”.І.Калинець.Цикл ”Дивосвіт”: ”Стежечка”,”Блискавка”,”Веселка”
56 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
57 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
58 Я.Стельмах.”Химера лісового озера,або Митькозавр з Юрківки”
59 ККТ №2.
60 ПЧ №4.
61 Т.Шевченко.”Тече вода з-під явора”
62 К.Малицька. Чом, чом, чом, земле моя
63 Контрольна робота № 4.
64 Література рідного краю 1.
65 Література рідного краю 2.

Поздравляем с Победой в финальном конкурсе Национального проекта "Відкритий світ" следующие учебные заведения г. Симферополя: Загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Спеціалізований НВК "Садок-школа" № 6 НВК "Школа- гімназія" № 10 ім. Е. К. Покровського Гімназія №11...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Степанова Виктория, школа №43

В данной программе выводятся изображения лабораторного оборудования по физике. При правильном или н...