Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Угадывание названий цветов по их изображениям. Программа является тестирующей и обучающей. Предназна...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
УКРАЇНА
МАР׳ЯНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ
КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
97023 село Мар׳янівка, вул. 77 дивізії ,8
тел.: 7-12-91
«Затверджено»
Наказ від «___»______20__р. №____
Директор школи
О. В. Черник
________________________
(підпис)(прізвище, ініціали)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Щербаковой Татьяны Владимировны

1. Загальні положення
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України
« Про освіту» на основі Положення про психологічну службу системи освіти України, вимог Етичного кодексу психолога та інших нормативних документів.
Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник відповідно до ст.26, п. 2 Закону України « Про загальну середню освіту» від 13.05 99 № 651 – XIV зі змінами і доповненнями.
Практичній психолог має вищу освіту зі спеціальності « Психологія», «Практична психологія».
Практичний психолог підпорядкований безпосередно керівнику загальноосвітнього навчального закладу і методисту , який відповідает за психологічну службу.
У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

2. Функції практичного психолога
• Консультативно – методична допомога всім учасникам навчально- виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків.
• Просвітницько- пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі та сім’ях.
• Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя.

3. Посадові обов’язки практичного психолога
Практичний психолог загальноосвітнього навчального закладу:
• Бере участь в організації навчально- виховної роботи, спрямованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я.
• Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до навчання в період їхнього переходу з однієї вікової групи до іншої.
• Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально- виховної діяльності з урахування індивідуальних, вікових, гендерних особливостей дітей та підлітків.
• Сприяє вибору підлітками професії з урахування їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів, можливостей, готує учнів до свідомого життя.
• Здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, адиктивної поведінки і шкідливіх звичок серед підлітків.
• Проводить психологічну експертизу і психолого- педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.
• Бере участь у роботі комісій з питань социально- правового захисту дітей, психолого- медико-педагогичних консультацій тощо.
• Формує психологічну культуру педагогів, учнів, батьків, консультує з питань психології, ії практичного використання в організації навчально- виховного процесу.
• Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомостей, що отримані в процесе діагностичної і корекційної роботи, якщо це можно завдати шкоди дитині чи ії оточенню.
• Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
• Турбується про здоров’я і безпеку учнів.
• Складає річний план роботи, узгоджений із методистом, який відповідає за психологичну службу району та затверджений керівником загальноосвітнього навчального закладу.
• Здійснює планування, віходячи з нормативів часу на основні види роботи практичного психолога з учнями й дорослими.
• Веде журнал щоденного обліку роботи, журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, журнал психологічного аналізу уроків(занять, виховних заходів), індивідуальні картки психолого- педагогічного діагностування; протоколи індивідуальних консультацій для педагогів, учнів, батьків; протоколи психологічного супроводу класних колективів та дослідницької роботи.
• Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.
• Проходить періодичне медичне обстеження.
• Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

4. Права практичного психолога
Практичний психолог має право на:
• Психологічний кабінет, навчальний кабінет та кімнату психоемоційного розвантаження,забезпеченими методичними матеріалами та іншим обладнанням;
• Самостійний вибір пріоритетних напрямків роботи, співвідношення видів робіт з огляду на потреби загальноосвітнього навчального закладу.
• Захист професійної честі та гідності;
• Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень;
• Захист своїх інтересів самостійноі/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням практичним психологом норм професійної етики;
• Конфіденційність дисциплінарного ( службового) розслідодування, за винятком випадків, передбачених законом;
• Підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації;
• Проходження атестації на відповідну кваліфікацію та педагогічне звання згідно з графіком, складеним безпосередньо в загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Відповідальність практичного психолога
5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважний причин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, практичний психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку практичний психолог може бути звільненим з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту», тощо.
5.3. За завдані загальноосвітньому навчальному закладу чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки практичний психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Практичний психолог:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 30 годинного робочого тижня. Із них 15 годин відводиться для роботи у (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування Мар’янівськой загальноосвітньому закладу I-III ступенів педагогів, учнів, батьків, корекційно - розвивальна робота тощо) і 15 годин – на підготовку до проведення психолого- педагогічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо. Графік роботи практичного психолога затверджується керівником Мар’янівськой загальноосвітньої школи I-III ступенів. Організаційно – методичный день четверг.
6.2.Підтримує зв’язки з педагогічним колективом, професійно підпорядкований центру практичної психології і соціальної роботи(методисту, який відповідає за психологічну службу) району.
6.3. Подає керівнику Мар’янівськой загальноосвітньої школи I-III ступенів і до центру професійного підпорядкування (методисту, який відповідає за психологічну службу) району семестровий та річний звіті про роботу.
6.4. Отримує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційно - методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

Руководитель структурного подразделения
Директор школы

________________________________________ О.В. Черник

Должностную инструкцию получил (а) _______________________________ Т.В.Щербакова

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.


Glance (взгляд на функцию) - учебное пособие по основным алгебраическим функциям, с построением их г...