Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Дорогие школьники! Уважаемые родители! Скоро каникулы, на которых нужно хорошо отдохнуть. А лучше со...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя
Календарно-тематичне планування з української мови та літератури в 6 класі
м. Сімферополь
АР Крим
на 2011/2012 навчальний рік

Планування складене відповідно до програми
українська мова 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.
Київ, «Ірпінь» – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 3 години

Планування складене відповідно до програми
українська література 5-12 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Київ, «Ірпінь» – 2005 р.

Кількість годин на тиждень: 2 години

П.І.Б. Ярова Ірина Вікторівна

1 Краса і багатство української мови.
2 РЗМ № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові.
3 РЗМ № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання.

4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення.
5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.
6 Складне речення. Пряма мова.
7 Структура тексту. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті.
8 Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.
9 РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки. Навчальне читання мовчки.
10 РЗМ № 4. Навчальний письмовий докладний переказ тексту-роздуму.

11 Контрольна робота № 1 (диктант). Контрольне аудіювання.
12 Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені слова.
13 Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів.
14 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова, неологізми.
15 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів.
16 РЗМ № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення.
17 РЗМ № 6. Навчальний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.

18 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова.
19 Стилістична роль діалектизмів професійних слів, просторічних слів і жаргонізмів.
20 Офіційно-ділова лексика.
21 РЗМ № 7. Ділові папери. План роботи.
22 РЗМ № 8. Ділові папери. Оголошення.
23 Контрольна робота № 2 (тестування).

24 Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору.
25 Творення нових слів. Тренувальні вправи.
26 Поняття про словотвірний словник. Творення поетичних неологізмів.
27 РЗМ № 9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення.
28 Зміни приголосних при творенні слів із суфіксами –ИН- від прикметників на –СЬК-, -ЦЬК-; буквосполученням –ЧН-, -ЩН-.
29 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами – СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- та іменників із суфіксами –СТВ-, -ЦТВ-, -ЗТВ-.
30 РЗМ № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень.
31 РЗМ № 11. навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень.

32 Складні слова. Сполучні О, Е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс.
33 Творення і правопис складноскорочених слів.
34 Написання слів з ПІВ-, словотворчий аналіз самостійних частин мови.
35 Контрольна робота № 3 (тестування). Контрольне читання мовчки.
36 Загальна характеристика частин мови.
37 Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
38 Іменники – назви істот і неістот. Іменники загальні і власні.
39 Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ.
40 РЗМ № 12. Контрольний усний переказ тексту з елементами опису природи.
41 РЗМ № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ тексту з елементами опису природи.

42 Рід іменників. Іменники спільного роду.
43 Число іменників. Іменники однини чи множини.
44 Відмінки іменників їх значення.
45 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.
46 РЗМ № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень
47 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників.
48 Контрольна робота № 4. Тестові завдання.
49 Відмінювання іменників першої відміни.
50 Відмінювання іменників другої відміни.
51 Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.
52 Правопис іменників першої та другої відмін у кличному відмінку.
53 Відмінювання іменників третьої та четвертої відміни.
54 РЗМ № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизації. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання.
55 РЗМ № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною.
56 РЗМ № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною.

57 Букви Е, И, І в суфіксах – ЕЧОК-, -ЄЧОК-, -ЕЧК-, -ИЧОК-, -ИЧК-, -ІН-, -ИН-, -ИВ-, -ЕВ-.
58 Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
59 НЕ з іменниками.
60 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
61 Контрольна робота № 5. Контрольний диктант.
62 Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
63 Групи прикметників за значенням.
64 Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми.
65 РЗМ № 18. Навчальний письмовий переказ тексту з творчим завданням.
66 Ступені порівняння якісних прикметників їх творення.
67 Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників.
68 Прикметники м’якої і твердої групи. Відмінювання прикметників.
69 Творення прикметників. Морфологічний розбір прикметників.
70 Контрольна робота № 6. Тестування. Контрольне аудіювання.
71 Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп.
72 Написання прикметникових суфіксів.
73 Букви Е, О, И у прикметникових суфіксах.
74 РЗМ № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему.
75 Написання НЕ з прикметниками.
76 Написання одної і двох букв Н у прикметниках.
77 Написання складних прикметників разом і через дефіс.
78 Написання прізвищ прикметникової форми.
79 Контрольна робота № 7. Диктант. Контрольне читання мовчки.
80 Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
81 Числівники кількісні і порядкові.
82 РЗМ № 20. Письмовий твір-роздум про вчинки люде на основі власних спостережень і вражень.
83 Числівники прості, складні і складені.
84 Відмінювання кількісних числівників.
85 Буква м’який знак у числівниках. Уживання кількісних числівників у іменниках.
86 Відмінювання порядкових числівників. Написання порядкових числівників.
87 РЗМ № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.
88 Творення числівників. Морфологічний розбір числівника.
89 Контрольна робота № 8. Тестування.
90 Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
91 Розряди займенників за значенням.
92 Особові займенники і їх відмінювання. Зворотний займенник СЕБЕ.
93 РЗМ № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
94 Відносні й питальні займенники їх відмінювання.
95 Заперечні й неозначені займенники. Їх відмінювання.
96 Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників.
97 РЗМ № 23. Складання й розігрування діалогів.
98 Присвійні, вказівні й означальні займенники.
99 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників.
100 Контрольна робота № 9. Тестування.
101 РЗМ № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого.
102 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології.
103 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії.
104 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії.
105 Підбиття підсумків за рік.

Вступ
1 Вступ. Письменник – особливо обдарована людина. Книжка в житті людей. Як писалися книги в Київській Русі
2 Календарно-обрядові пісні, їх різновиди. Веснянки. ( «Ой весна, весна-днем красна», «Ой кувала зозуленька», «Кривий танець»)
3 Пісні літнього календарного циклу. «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору», «Заплету віночок», «Ой вінку, мій вінку», «Купайло, купайло», «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька»
4 Пісні зимового циклу: « Ой хто ,хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка»
5 Народні колискові пісні. «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»
6 Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П.Чубинського, М.Вербицького
7 Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею. «Молитва» О.Кониського, «На долині туман» В.Діденка
8 Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С.Чарнецького і Г.Труха, «Гей видно село» Л.Лепкого
9 РМ 1.Письмова творча робота про роль і місце пісні в житті українців
10 М Вороний «Євшан-зілля»
11 Т.Г.Шевченко «Тарасова ніч»
12 Т.Г.Шевченко «Думка» ( «Тече вода в синє море…»), «Іван Підкова». Патріотичні мотиви творів поета
13 Контрольна робота 1. «Загадково прекрасна і славна давнина України»
Я і світ
14 Позакласне читання 1.Б.Комар «Диваки»
15 Леся Українка«Мрії» ,«Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»
16 В.Винниченко «Федько-халамидник». Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька
17 В.Винниченко «Федько-халамидник». Федько як особистість
18 С.Черкасенко «Маленький горбань».Твір про красу і незахищеність людської душі
19 РМ 2. Усне складання плану образу Павлика як душевно красивого і щедрого хлопчика
20 С Чернілевський «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички…»
21 О.Довженко «Зачарована Десна». Великий і чарівний світ дитинства у творі
22 О.Довженко«Зачарована Десна».Опис вражень малого Сашка
23 Контрольний класний твір 1.
24 Позакласне читання 2. М.Вовчок Дев’ять братів і десята сестра Галя»
25 Л.Костенко Коротка розповідь про письменницю. «Кольорові миші» «Пісенька про космічного гостя», «Дощ полив»
26 Є.Гуцало «Олень Август». Ідея неординарного власного погляду на світ
27 І.Жиленко «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті»
28 І. Калинець «Дивосвіт» ( «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим»)
29 І. Калинець «Писанки», «Хлопчик-фігурка, який задоволений собою»
30 Емма Андієвська «Казка про яян» Прихований повчальний зміст твору. Я і зовнішній світ. Я та інші люди
31 Контрольна робота2. «Я і світ»
32 Література рідного краю 1
Пригоди і романтика
33 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Захоплюючий пригодницький сюжет твору
34 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Мрія і дійсність у творі
35 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки». Смішне, комічне, романтичне у творі
36 В.Нестайко « Тореадори з Васюківки».Поведінка героїв твору, їх вчинки
37 Виразне читання найцікавіших епізодів твору В.Нестайка « Тореадори з Васюківки».
38 Позакласне читання 3. В.Нестайко «Незнайомець з тринадцятої квартири»
39 В.Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки»
40 В.Близнець. «Звук павутинки». Неповторний світ дитинства – старт у майбутнє доросле життя
41 В.Близнець. «Звук павутинки». Світ, у якому живе Льонька
42 В.Близнець. «Звук павутинки». Значення у творі образу вченого Адама
43 В.Близнець. «Звук павутинки».Образ допитливого
44 В.Близнець. «Звук павутинки». Дивовижність і краса світу (образи звуку павутинки, Ніни, кораблика)
45 Контрольний класний твір 2.
46 Позакласне читання 4. В Близнець «Женя і Синько»
47 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті
48 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Допитливість, винахідливість хлопчиків
49 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Роздуми про уяву, фантазію у житті сучасної людини
50 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Усвідомлення значення романтики в житті людини
51 Я.Стельмах Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Характеристика образів Сергія і Митька
52 Контрольна робота 3. «Пригоди і романтика»
Гумористичні твори
54 Велика роль гумору в житті українців. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Л.Глібов «Жаба і Віл»
55 Л.Глібов «Щука», «Муха і Бджола»
56 Виразне читання байки Л.Глібова
57 РМ3. Творча робота. Усне складання власної байки
58 С.Руданський «Пан та Іван в дорозі»
59 С.Руданський «Козак і король», «Запорожці у короля»
60 РМ 4. Письмовий твір-роздум
61 С.Васильченко Свекор»
62 С.Васильченко «Басурмен». Доброзичливий гумор у творі
63 С.Олійник «Ля-ля-ля»
64 С.Олійник «Чудо в черевику»
65 П.Глазовий «Тарас Бульба в Києві»
66 П.Глазовий «Найважча роль» «Заморські гості»
67 Контрольна робота 4. «Гумористичні твори»
68 Література рідного краю
69 Література рідного краю

Прикрепленный файлРазмер
6 клас укр..doc212.5 кб
Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.

Аделина, гимназия №11

Программа демонстрации детям процесса движения в зависимости от параметров времени, скорости и расст...