Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проекты новых ФГОС начального общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) для общественной экспертизы в 2019-2020 учебном году! Существенным отличием проекта ФГОС НОО является детализация предметных результатов освоения 9...

Программки педагогов

Программа является тестирующей, контролирующей и содержит вопросы по некоторым темам предмета "Инфор...

Наш баннер

Мы будем благодарны, если Вы установите на своем сайте наш баннер!

Код баннера:
<a href="https://simfiki.ru/" target="_blank"> <img src="https://simfiki.ru/banner/simfban2.gif" width="88" height="31" alt="Симферопольские школьники">
Все баннеры...

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

Партнеры и Статистика


Общеобразовательная школа №43 г. Симферополя

Образовательная политика Украины претерпевает значительные изменения в своем законодательном пространстве, в содержании образования, адекватные современным реалиям и тенденциям. Важную роль в этом процессе играет психологическая служба.

Мероприятиями по реализации Концепции развития психологической службы системы образования на период до 2012 года удалось обеспечить устойчивый рост численности работников психологической службы в учебных заведениях Автономной Республики Крым.

Функционирование психологической службы учебных заведений в 2012/2013 учебном году регламентируется нормативно-правовыми документами, в том числе:

Законами Украины «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О внешкольном образовании», «О профессионально-техническом образовании»;

Положением о психологической службе системы образования Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 02.07.2009 № 616);

Положением о психологическом кабинете дошкольных, общеобразовательных и других учебных заведений системы общего среднего образования (приказ Министерства образования и науки Украины от 19.10.2001 № 691);

Типовым положением о центрах практической психологии и социальной работы (приказ Министерства образования и науки Украины от 07.06.2001 № 439);

Концепцией развития психологической службы системы образования Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 19.06.2008 № 554);

приказом Министерства образования и науки Украины:

от 11.09.2009 № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки»;

приказами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины:

от 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 2140», «План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» (п.п. 6, 12, 14);

от 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»;

от 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;

от 19.07.2012 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»;

письмами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины:

от 04.07.2012 № 1/9-488 «Про органiзацiю i проведення «години психолога» в загальноосвiтнiх навчальних закладах»;

от 19.07.2012 № 1/9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.»;

от 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;

от 11.04.2011 № 1/9-259 «Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин»;

от 13.09.2010 № 1/9-623 «Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи»;

совместными приказами Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства внутренних дел Украины от 07.09.2009 № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї»;

Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства охраны здоровья Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний от 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»;

Концепцией приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях Автономной Республики Крым.

Круг задач, которые решают практические психологи и социальные педагоги, достаточно велик:
социально-педагогические проблемы в ученической среде, психологическое сопровождение учащихся, поступающих в 1-й класс, переходящих в 5-й класс, обучающихся в профильных классах и т.д., оказание психологической помощи педагогам в организации и оптимизации учебно-воспитательного процесса, работа с родителями.

В 2012/2013 учебном году начальная школа переходит на новый Государственный стандарт начального общего образования. В связи с этим работникам психологической службы необходимо предусмотреть ряд мер по сопровождению этого перехода учащихся, учителей, родителей. Вместе с тем, необходимо осуществлять пропедевтическую работу с руководителями и педагогами дошкольных учебных заведений.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 04.07.2012 № 1/9-488 «Об организации и проведении «часа психолога» в общеобразовательных учебных заведениях» рекомендуется с сентября 2012 года проведение «часа психолога», что позволит практическим психологам оптимизировать просветительскую, профилактическую работу и повысить эффективность своей деятельности.

С 2010 года в общеобразовательных учебных заведениях Украины и Крыма уделяется особое внимание организации инклюзивного образования. В соответствии с письмом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 19.07.2012 № 1/9-517 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р.» психологическое обеспечение и социально-педагогическое сопровождение инклюзивного образования является одним из приоритетных направлений деятельности работников психологической службы в 2012/2013 учебном году.

Основными задачами инклюзивного обучения являются:

• получение детьми с особыми образовательными потребностями образования соответствующего уровня в среде здоровых сверстников в соответствии с Государственным стандартом общего среднего образования;

• обеспечение разностороннего развития детей, реализация их способностей;

• создание образовательно-реабилитационной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся с особенностями психофизического развития;

• создание положительного микроклимата в общеобразовательном учебном заведении с инклюзивным обучением, формирование активного межличностного общения детей с особыми образовательными потребностями с другими учащимися;

• обеспечение дифференцированного психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями;

• оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями, привлечение родителей к разработке индивидуальных планов и программ обучения.

Пути внедрения инклюзивного образования определены в содержании Концепции развития инклюзивного образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 01.10.2010 № 912.

Содержание и основные задачи участия психологической службы в вопросах внедрения инклюзивного образования определены следующими документами:

- Планом действий по внедрению инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях на 2009-2012 годы (приказ Министерства образования и науки Украины от 11.09.2009 № 855);
- Положением о специальных классах для обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях (приказ Министерством образования и науки Украины от 09.12.2010 № 1224);
- Порядком организации инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях (Постановление Кабинета Министров Украины от 15 августа 2011 № 872);
- Планом мероприятий по внедрению инклюзивного и интегрированного обучения в общеобразовательных учебных заведениях на период до 2012 года (распоряжение Кабинета Министров Украины от 03.09.2012 № 1482).

Подготовка психологического поля к внедрению инклюзивного обучения в учебных заведениях

Переход на новые формы организации учебно-воспитательного процесса в связи с изменением содержания образования не может произойти без подготовки. В этом направлении необходима серьезная подготовительная работа.

Главной задачей для практических психологов и социальных педагогов на начальном этапе внедрения инклюзивного образования является подготовка позитивного психологического поля для успешного включения детей с особенностями в психофизическом развитии в образовательное пространство массовой школы.
Подготовку педагогов, родителей и детей учебных заведений рекомендуется проводить по следующим направлениям:

• формирование в социуме новой философии государственной политики относительно включения детей с особенностями в развитии в единое образовательное пространство учебного заведения;

• развитие коммуникативных компетенций у педагогов, родителей и детей в заведениях, где внедряется инклюзивное обучение;

• разработка проекта включения детей с особыми потребностями в образовательное пространство учебного заведения.

Должна произойти трансформация представлений, убеждений участников учебно-воспитательного процесса о возможности обучения детей с особенностями психофизического развития в учебных заведениях, необходимо научиться воспринимать их как равных себе, а неоднородность детского коллектива воспринимать как норму, как атрибут реальности.

Что касается коррекционной направленности обучения, то в каждом отдельном случае психологические услуги должны соответствовать специфике особенностей в психофизическом развитии, что требует большой подготовки.

Основная миссия социального педагога в работе с детьми с особыми образовательными потребностями состоит в приспособлении образовательного пространства к потребностям ребенка.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в классах (группах) с инклюзивным обучением

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями обеспечивают работники психологической службы (практические психологи, социальные педагоги) учебных заведений совместно с педагогами, которые работают в классах (группах) с инклюзивным обучением.

Следует помнить, что инклюзивное образование дает возможность учащимся и воспитанникам с проблемами в развитии взаимодействовать с обычными детьми, наблюдать за ними, подражать им, получать такой же социальный опыт, как и их здоровые сверстники. Совместное обучение становится полезным и для детей без проблем, поскольку у них формируется сензитивность и толерантность к нуждам других, позитивное восприятие не похожих на них людей, у них возрастает социальная ответственность, что способствует их личностному развитию.
Все дети в системе инклюзивного образования получают поддержку и приобретают опыт преодоления трудностей и препятствий, учатся достигать успехов. Это является подтверждением того, что инклюзивное образование способствует личностному развитию детей.

Одной из главных задач педагогического процесса в контексте инклюзивного образования должно стать создание специфической установки на «особого ребенка», а именно: в учебном заведении должны доминировать не жалость к такому ребенку, а забота, эмпатийность, чуткость и тактичное взаимодействие, с одной стороны, и отношение к нему как к равноправному члену коллектива - с другой.

Внедрение инклюзивного образования требует организации психолого-педагогического сопровождения всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей, администрации. Такая работа должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих повышение автономности и социальной активности детей, развитие интеллектуальной сферы, формирование ценностных установок, соответствующих психическим и физическим возможностям ребенка.

Основные принципы организации психолого-педагогического сопровождения детей в системе инклюзивного образования: приоритет интересов и потребностей детей и учащихся; рекомендательный характер; непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность.

Главная цель психологической и социально-педагогической работы с «особым ребенком» - его социализация, подготовка к самостоятельной жизни. В то же время нужно следить, чтобы помощь и поддержка во время обучения не превышала необходимую, иначе ребенок станет слишком зависимым от нее. Инклюзивное обучение и воспитание детей с особыми потребностями ставит перед учебным заведением два серьезных вопроса: «Как помочь им нормально развиваться?» и «Как свести к минимуму возможные негативные последствия совместного обучения с другими детьми?». В решении этих задач главную роль, безусловно, играет психологическая служба каждого конкретного заведения.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного обучения

1. Создание благоприятной социально-психологической среды через специальную подготовку педагогов и учеников конкретного класса (воспитанников группы).

2. Психопрофилактическая и психокоррекционная помощь ребенку с особыми образовательными потребностями.

3. Просветительская работа с педагогами и родителями.

4. Психологическое консультирование родителей.

Задачи психологической службы

1. Подбор диагностического инструментария, пригодного для работы с различными категориями детей в соответствии с имеющимися отклонениями в развитии.
2. Уточнение содержания и методов коррекционной работы с детьми, имеющими особые потребности, с учетом результатов психологической диагностики.
3. Внедрение комплексных коррекционных стратегий, которые бы содержали, кроме учебы, еще и игровые средства и рекомендации по семейному воспитанию.

Этапы психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения
1. Психодиагностический этап:
 диагностика уровня развития детей: выявление индивидуальных особенностей психического, физического, интеллектуального развития; уровня развития психических процессов; диагностика социальной зрелости, стиля взаимодействия педагогов и родителей с ребенком;
 диагностирование (анкетирование, беседы) педагогов и родителей на предмет готовности к внедрению инклюзивного обучения;
 изучение особенностей семьи, в которой воспитывается ребенок;
 психолого-педагогическое наблюдение за особенностями социального взаимодействия учащихся в школах с инклюзивным обучением.

2. Оформление документации:
 банка данных детей в отклонениями в психофизическом развитии и другими особенностями;
 индивидуальной карты психолого-педагогической диагностики ребенка (практический психолог);
 социального паспорта семьи, в которой воспитывается ребенок (социальный педагог);
 дневника наблюдений за ребенком в учебном заведении (классный руководитель, воспитатель).

3. Разработка и утверждение индивидуальных программ обучения и развития детей с рекомендациями для педагогов и родителей, разработанных с участием различных специалистов (врачей, практического психолога, социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и др.).

4. Создание собственной учебно-методической и информационной базы:
 банка данных учебных, воспитательных, коррекционно-развивающих программ;
 механизма получения оперативной информации о состоянии здоровья, уровне обучения и развития ребенка с особыми потребностями.

5. Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса, включающий такие составляющие:
 дидактическую - изучение результативности учебного процесса;
 воспитательную - отслеживание эффективности воспитательного процесса, системы взаимоотношений его участников;
 управленческую - отслеживание характера взаимоотношений на различных управленческих уровнях в системах: «руководитель - педагогический коллектив», «руководитель - дети», «руководитель - родители», «руководитель - внешняя среда»;
 социально-психологическую - наблюдение за системой коллективно-групповых взаимоотношений, за характером психологической атмосферы педагогического коллектива, психологического состояния детей, родителей;
 медицинскую - отслеживание динамики состояния здоровья ребенка с особыми потребностями.

6. Выявление и прогнозирование возможных проблем,среди которых могут быть следующие:
 возникновение сопротивления новой среде со стороны ребенка, для снятия которого нужно включать разработку дополнительных образовательно-воспитательных ресурсов;
 возникновение внутренних и внешних конфликтов между педагогом и ребенком, педагогом и родителями вследствие работы с проблемой «особого ребенка».

7. Разработка путей коррекции возможных негативных последствий:
 резервирование времени для пересмотра спланированных форм, методов, приемов работы с детьми и их родителями;
 обстоятельное объяснение родителям и педагогам преимуществ инклюзивного образования;
 реорганизация индивидуальных психолого-педагогических программ сопровождения детей, у которых выявлены соответствующие проблемы;
 отслеживание результативности внедренных изменений.

Для эффективного внедрения инклюзивного образования психологической службе школы важно разработать и провести цикл психолого-педагогических семинаров, посвященных особенностям работы с детьми с особыми потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с особыми потребностями в условиях инклюзивного образования

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для семьи. У него очень высокий уровень зависимости от семьи, ограниченные навыки взаимодействия в социуме. Проблема воспитания и развития «особого» ребенка становится сложной для семьи, родители оказываются в психологически непростой ситуации: они испытывают боль, горе, чувство вины, часто впадают в отчаяние. Таким семьям необходима комплексная психолого-педагогическая помощь посредством:

- выявления трудностей, проблем взаимодействия в семье;
- подбора педагогических средств регулирования взаимодействия между членами семьи;
- создания благоприятной атмосферы для установления контактов родителей и детей при организации совместной деятельности.

Ориентировочная тематика бесед с родителями может быть следующей:
• Роль общения в жизни ребенка.
• Причины возникновения конфликтов у детей.
• Как научить детей общаться?
• Как научить ребенка понимать других людей?
• Воспитание у детей чуткости и внимательности.
• Этика семейного общения.
• Воспитание терпимого отношения к людям.

Поскольку формирование личности любого ребенка, в том числе и с отклонениями в развитии, происходит в первую очередь в семье, то от характера взаимоотношений родителей с ребенком зависит, насколько адекватными будут его контакты с социальной средой. Выявлено, что большинство семей с проблемными детьми характеризуются различными типами дисгармоничного воспитания и низким уровнем общения. Практика показывает, что отношение родителей к такому ребенку иногда бывает неверным: от полного игнорирования болезненных симптомов до значительного преувеличения этих симптомов, постановки собственного диагноза и панической реакцией на него. Поэтому, прежде всего, при консультировании родителей нужно учесть не только характер заболевания ребенка и его индивидуальные особенности, но и специфику школьной и семейной ситуации.

Организация психологического сопровождения родителей при осуществлении инклюзивного образования должна опираться на опыт специальной психологии, которая предлагает работу с родителями вести по двум направлениям:

1) образовательно-просветительская работа с родителями всех детей;

2) психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии.

На этапе просветительской работы психологическая служба раскрывает общие проблемы психического развития детей с особыми потребностями. Нужно знакомить родителей с приемами реагирования на особенности поведения, как их ребенка, так и его сверстников. Кроме того, развитие и воспитание ребенка с особыми потребностями требует специальных знаний о заболевании, его последствиях и потенциальных возможностях ребенка. Родителям необходимы практические рекомендации по присмотру за детьми, разъяснения и рекомендации по решению повседневных проблем, связанных с воспитанием, знакомство с опытом других родителей, которые успешно решили подобные проблемы.

Следует учитывать, что особенности психологического сопровождения семей заключаются в том, чтобы семья воспринималась как единый, целостный организм, который переживает проблемы психолого-педагогического характера, в связи с чем помощь оказывается всей семье, а не только ребенку. Здесь используются традиционные виды деятельности психолога.

Главная задача психолога, социального педагога в работе с семьей состоит в том, чтобы родители с его помощью смогли увидеть реальную перспективу развития своего ребенка, определили возможные трудности социального развития, которые возникают в определенные возрастные периоды, а также определили свою роль в процессе психолого-педагогического сопровождения ребенка.

Кроме того, психолог должен в корректной и тактичной форме помочь родителям избавиться от иллюзий в плане будущего ребенка. Вместе с тем психолог должен усилить веру родителей в возможность и перспективы развития ребенка, в то, что правильно организованное коррекционное влияние позволит оптимизировать дальнейшее интеллектуальное и личностное развитие ребенка. При необходимости психолог осуществляет коррекцию психического состояния родителей. Задача психолога состоит в профилактике невротизации родителей (особенно мам и бабушек) путем организации системы оказания индивидуальных консультативных услуг.

В рамках консультативно-коррекционной помощи родителям в решении проблем психолог может использовать различные формы работы, например:
1. Система тренинговых упражнений, направленных на формирование и развитие чувства родительской любви.

2. Психокоррекционная работа с матерями, которые воспитывают детей с отклонениями в развитии.

3. Групповые психокоррекционные занятия «Гармонизация внутрисемейных отношений».

4. Письменные формы изложения проблемы – родительские сочинения «Моя проблема», «Мой жизненный путь», «История жизни моего ребенка».

Психолого-педагогическая поддержка родителей жизненно необходима, потому что именно от родителей и их вклада в процесс воспитания и обучения зависит полноценное развитие детей с ограниченными возможностями.

Примерная тематика просветительских и организационно-методических мероприятий

1. Психологическая поддержка детей с особыми образовательными потребностями (ООП):
 Современное общество и ребенок с ООП: этический аспект.
 Закономерности психического развития детей на основе теории социокультурного развития Л. С. Выготского.
 Особенности психического развития детей с различными отклонениями в психофизическом развитии.
 Направления психокоррекционной работы с детьми с ООП: сенсомоторное развитие, развитие эмоциональной сферы, развитие коммуникации, формирование представлений о себе, помощь в восприятии и понимании информации.
 Развитие познавательной и деятельностной мотивации у детей с ООП.
 Арт-технологии (традиционные и авторские) как универсальный метод работы с детьми с ООП.
 Формирование самостоятельности как способ самоопределения и социальной интеграции детей с ООП.

2. Психологическая помощь семьям, воспитывающим ребенка с особыми образовательными потребностями:
 Эмоциональные переживания родителей при рождении больного ребенка.
 Образ ребенка и стили родительского воспитания (авторская концепция).
 Коррекция неконструктивных установок родителей по отношению к педагогам и другим специалистам, работающим с их ребенком.
 Обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком.
 Что такое «успех» при воспитании ребенка с интеллектуальной недостаточностью и как научить родителей чувствовать свою успешность.
 Психотерапевтические мишени и тактики психологического консультирования родителей.

3. Психологическая поддержка педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностям:
 Мотивы работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью: осознание и «проработка».
 Цели и задачи обучения детей с интеллектуальной недостаточностью.
 Возможности и ограничения педагогического воздействия.
 Организация психологической работы с педагогами: формирование мотивации к изменениям, использование активных методов обучения, построение взаимоотношений сотрудничества между психологом и педагогами
 Нормализация и интеграция как основные принципы работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью.
 Особенности коммуникации с ребенком с нарушениями развития. Обучение эффективным способам общения.
 Способы профилактики эмоционального выгорания педагогов.

Методические материалы к республиканскому семинару-практикуму «Психологическое сопровождение инклюзивного образования» (04.04.2012) размещены на сайте КРИППО.

М.Е. Ижецкая,
методист учебно-методического
кабинета психологической службы

Для учащихся I смены оптимальны часы приема пищи: первый завтрак – дома в 7.00 – 8.00; второй завтрак – 10.30-11.00; обед – 13.00 – 14.00; полдник – в 16.30 – 17.00; ужин – 19.00-20.00 не позже, чем за полтора часа до сна. Для учащихся II смены: завтрак – 7.00-8-00; обед – 12.00-12-30; полдник...

Год Лошади бывает
Лишь раз в двенадцать лет.
Сил много прибавляет,
И это не секрет.
И в праздник педагоги
Расслабятся слегка
С семьей забыв тревоги –
Работа нелегка.
Поздравим с Новым годом
Наставников родных,
Пусть просвещенья плодом
Насытят молодых.


Программа предлагает выполнить ребенку действия сложения, вычитания, умножения и деления по трем ур...